Regulamin świadczenia usług

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług tradycyjnych oraz drogą elektroniczną przez WRC Consutling będący marką handlową, której właścicielem jest ESCEKA – Sylwia Czub-Kiełczewska z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 111/28, 05-091 Ząbki, 952-19-40-124, REGON 364 386 931. , dalej ESCEKA.
 2. Regulamin skierowany jest do każdego Usługobiorcy, niezależnie od formy prawnej, w niniejszym Regulaminie Usługobiorca to
  1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych
  2. osoba prawna
  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
 3. Na usługi świadczone na podstawie niniejszego regulaminu składają się w szczególności:
  1. Usługi doradcze świadczone przy użyciu środków komunikacji telefonicznej, w tym przez telefon, e-mail, Skype.
  2. Prowadzenie szkoleń (tradycyjnie oraz elektronicznie)
  3. Przeprowadzanie audytów zgodności przetwarzania danych z przepisami
  4. Opracowywanie wzorów dokumentów
  5. Opracowywanie wytycznych oraz zaleceń postępowania
  6. Świadczenie usług zewnętrznego ABI/IOD
  7. Pośrednictwo w kontaktach biznesowych
 4. Usługi są świadczone odpłatnie, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
 5. Koszt usługi jest każdorazowo ustalany indywidualnie i przekazywany przez ESCEKA w formie oferty wysłanej na adres e-mail Usługobiorcy.

Złożenie zamówienia

 1. Usługobiorca zainteresowany świadczeniem usług przez ESCEKA składa drogą mailową na adres wskazany na stronie wrcconsulting.pl, prośbę o przedstawienie oferty handlowej.
 2. W odpowiedzi na e-mail Usługobiorcy ESCEKA składa ograniczoną czasowo ofertę cenową, która zawiera informację o zakresie realizowanej usługi, jej koszcie oraz szacowanym czasie wykonania.
 3. Usługobiorca może dopłacić za wykonanie usługi, tzw. ekspresem. Jest to usługa ustalana indywidualnie i musi być potwierdzona tak samo, jak zamówienie.
 4. Potwierdzanie zamówienia odbywa się poprzez przesłanie maila potwierdzającego przyjęcie przekazanej przez ESCEKA oferty oraz danych do wystawienia fv.
 5. Jeżeli Usługobiorca jest zwolniony z VAT, wraz ze złożeniem zamówienia musi przesłać oświadczenie o zwolnieniu z VAT ze wskazaniem podstawy prawnej zwolnienia.
 6. Po otrzymaniu zamówienia Usługobiorca jest zobligowany do opłacenia usługi z góry na podstawie przekazanej przez ESCEKA faktury proformy. Po opłacaniu zamówienia, Usługobiorca otrzyma fakturę VAT.
 7. Usługobiorca ma możliwość opłacania usługi przelewem. Płatność powinna nastąpić w terminie wskazanym przez ESCEKA. Niedotrzymanie terminu płatności przez Usługobiorcę może skutkować odmówieniem świadczenia usługi przez ESCEKA. W takim przypadku ESCEKA dokona zwrotu środków w ciągu 14 dni roboczych na konto, z którego został dokonany przelew przez Usługobiorcę. Za termin zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na koncie ESCEKA.
 8. Moment opłacania usługi przez Usługobiorcę jest momentem zawarcia umowy na świadczenie usług, w tym usług drogą elektroniczną.
 9. Rozpoczęcie świadczenia usługi odbywa się dopiero po skutecznym złożeniu zamówienia oraz opłacenia z góry kosztu usługi.
 10. Na podstawie indywidualnych ustaleń, ze względu na statut prawny lub wysokość wynagrodzenia, ESCEKA może zgodzić się na opłacenie usługi z dołu lub podział płatności na części. Jednakże musi to zostać potwierdzone w korespondencji mailowej pomiędzy ESCEKA oraz Usługobiorcą. Jeżeli w takim wypadku ESCEKA rozpocznie świadczenie usługi, jednakże z przyczyn niezależnych od niego nie dojdzie do pełnego wykonania usługi, Usługobiorca jest zobligowany do zwrotu poniesionych przez ESCEKA kosztów. Koszty oblicza się w oparciu o algorytm: liczba godzina razy 150 zł netto plus VAT.

Zasady świadczenia usług

 1. Usługi są świadczone przez ESCEKA z najwyższą starannością oraz zachowaniem zawodowego profesjonalizmu.
 2. ESCEKA posiada wiedzę i kwalifikacje do świadczenia usług dla Usługobiorców.
 3. ESCEKA dba o zachowanie poufności w zakresie świadczonych usług oraz przekazywanych przez Usługobiorcę informacji. W przypadku korzystania z usług podmiotów zewnętrznych ESCEKA zobowiązuje się zobligować je do poufności.
 4. ESCEKA stara się udzielić odpowiedzi w jak najkrótszym czasie, jednak nie gwarantuje minimalnego czasu odpowiedzi na zapytania e-mail, w szczególności nie bierze odpowiedzialności za brak odpowiedzi, w sytuacji, gdy wiadomość e-mail od Usługobiorcy zostanie zakwalifikowana przez konto pocztowe jako SPAM.
 5. Usługa elektroniczna w postaci bloga prowadzonego pod adresem wrcconsulting.pl jest świadczona bezpłatnie.
 6. ESCEKA wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu stosowania i wykorzystania (w szczególności błędnej interpretacji) informacji przez Usługobiorców przekazanych za pośrednictwem bloga na wrcconsulting.pl. Porady nie stanowią porady prawnej.

Wymagania techniczne do otrzymania oferty i skorzystania z usługi

 1. Do złożenia oferty niezbędny jest dostęp do Internetu oraz konto poczty e-mail.
 2. ESCEKA nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania poczty e-mail Usługobiorcy, w szczególności nie jest w stanie zagwarantować, że przekazana przez niego wiadomość nie zostanie zakwalifikowana jako SPAM.
 3. W przypadku usług świadczonych z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, Usługobiorca musi sobie zapewnić dostęp do Internetu oraz komunikatora.
 4. Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne wynikające z problemów z Internetem lub oprogramowaniem. Jeżeli ze względów technicznych skorzystanie z usługi okaże się niemożliwe, ESCEKA wskaże inny termin skorzystania z usługi.

Odstąpienie od umowy i obowiązki Usługobiorcy

 1. W momencie dokonania płatności za usługę (lub część usługi) Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Jeżeli ESCEKA wyraził zgodę na dokonanie płatności po wykonaniu usługi, Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od umowy z momentem wykonania usługi.
 3. Usługobiorca ma prawo zrezygnować ze świadczenia usługi, jeżeli po przyjęciu oferty Usługobiorcy nie dokonał płatności lub częściowej płatności. W przypadku, gdy ESCEKA zgodził się na płatność z dołu, Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli ESCEKA nie przystąpił do rozpoczęcia świadczenia usługi. W przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi, Usługobiorca jest zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów lub całości wynagrodzenia, w zależności od tego, czy usługa została już wykonana czy nie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. W celu odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie Usługobiorca może wysłać wiadomość e-mail do ESCEKA na adres kontaktowy wskazany na stronie wrcconsulting.pl, z informacją o rezygnacji z zamówionej usługi. Formularz odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Brak dokonania płatności, jeżeli została ustalona z góry jest traktowany jako odstąpienie od umowy i nie wymaga dodatkowych działań po stronie Usługobiorcy.
 6. Usługobiorca nie ma prawa dostarczać ESCEKA treści o charakterze bezprawnym.

Reklamacje 

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia uzasadnionej reklamacji na świadczone usługi. Reklamacji należy dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, szczegóły podstawy reklamacji na adres e-mail ESCEKA wskazany na stronie wrcconsutling.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywanie w terminie 14 dni roboczych od dnia ich skutecznego złożenia.
 3. Reklamacji nie podlega wysokość wynagrodzenia, błędna interpretacja porady przez Usługobiorcę, brak satysfakcji Usługobiorcy, udzielenie zaleceń, rozbieżnych z oczekiwaniami Usługobiorcy.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy, jego pracowników, podwykonawców, współpracowników, klientów oraz wszelkich innych danych niezbędnych do realizacji usługi jest ESCEKA.
 2. Dane, o których mowa w ustępie powyżej będą przetwarzane jedynie w celu kontaktu, złożenia oferty, przyjęcia, potwierdzenia oraz realizacji Usługi. Podane dane będą przetwarzane na podstawie umowy na świadczenie usług zawartej z administratorem. Dane będą przetwarzane przez czas realizacji usługi, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi po zakończeniu świadczenia.
 3. Dane Usługobiorców nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do tego na mocy przepisów prawa.
 4. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail wskazany na stronie wrcconsulting.pl
 5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania jej danych do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. ESCEKA udostępnia dane Usługobiorcy w celu należytego świadczenia usług podmiotom świadczącym usługi informatyczne, szkoleniowe oraz doradcze.

Powierzenie danych osobowych

 1. Jeżeli w związku z realizacją usługi, niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych przez ESCEKA, dla których administratorem jest Usługobiorca, wówczas przed przystąpieniem do realizacji usługi administrator dokona powierzenia danych osobowych.
 2. ESCKEA zobowiązuje się przetwarzać dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 3. ESCEKA oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności:
  1. Dokonał wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  2. Wdrożone środki są na poziomie co najmniej takim, jakiego wymaga art. 32 RODO oraz zostały dobrane i są stosowane w oparciu o prowadzoną analizę ryzyka i zagrożeń.
  3. Zapewnia regularne testowanie, mierzenie i ocenianie wdrożonych środków ochrony danych.
  4. Przeszkolił oraz zobligował do zachowania poufności personel, który będzie przetwarzał dane.
  5. Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane są powierzane, Procesor przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.
 4. ESCEKA oświadcza, że nadał odpowiednie upoważnienia dla osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych.
 5. ESCEKA zobowiązał osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych do zachowania wszelkich danych oraz sposobów ich zabezpieczeń w poufności.
 6. ESCEKA oświadcza, że wdrożył i aktualizuje dokumentację bezpieczeństwa informacji.
 7. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, ESCEKA bez zbędnej zwłoki –  zgłasza je Administratorowi danych.
 8. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, ESCEKA bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.
 9. ESCEKA niezwłocznie poinformuje Administratora danych o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy lub organy ścigania.

Postanowienia końcowe

 1. ESCEKA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1

 

Formularz odstąpienia od umowy

 

Dane Usługobiorcy:

Imię i nazwisko/nazwa firmy:
Adres:
Formularz nie zwalnia Usługobiorcy ze zobowiązań wynikających z zawarcia przez niego umowy na usługi, w szczególności z poniesienia kosztów wykonania usługi przez Usługodawcę.

Niniejszym odstępuję od umowy na świadczenie usług przez ESCEKA na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług udostępnionym na stronie wrcconsulting.pl

Data i podpis: