Szkolenie – kontrola zarządcza

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wszystkie podmioty administracji państwowej i samorządowej mają obowiązek wdrożyć i realizować system kontroli zarządczej. Niestety w wielu podmiotach kontrola zarządcza nie jest rozumiana w sposób prawidłowy, przez co trudno ją wdrożyć i systematycznie prowadzić. Szkolenie ma na celu uporządkowanie tego ważnego obszaru funkcjonowania każdej instytucji. Uczestnicy otrzymują precyzyjne informacje czym jest kontrola zarządcza, jaka jest jej idea i w jaki sposób należy ją wdrożyć i prowadzić. Otrzymują też zestaw profesjonalnych materiałów, które mogą wykorzystać w swojej instytucji.

Zakres szkolenia został podzielony na dwa moduły. Każdy moduł może stanowić osobne szkolenie. Moduły można też połączyć.

I. Moduł ogólny (czas trwania 2-5 godzin)

1. Ogólna charakterystyka modułu:

Moduł przeznaczony jest dla przedstawicieli instytucji, które nie wdrożyły jeszcze mechanizmów kontroli zarządczej lub wdrożyły te mechanizmy w stopniu minimalnym. Obejmuje podstawową wiedzę w zakresie kontroli zarządczej.

2. Zakres merytoryczny:

a) Ogólna charakterystyka kontroli zarządczej – co oznacza to pojęcie, w jakim celu pojawiło się w instytucjach sfery budżetowej, zakres obowiązywania
b) Prawne aspekty kontroli zarządczej – jaka jest podstawa prawna kontroli zarządczej,
na podstawie jakich aktów prawnych kierownik i pracownicy instytucji mają podejmować działania w zakresie kontroli zarządczej, skąd wiadomo co jest wymagane i w jakim zakresie
c) Omówienie podstawowych pojęć związanych z kontrolą zarządczą, m.in. środowisko wewnętrzne i zewnętrzne; cele danego podmiotu; zarządzanie ryzykiem i rejestr ryzyk; mechanizmy kontroli; monitorowanie i ocena
d) Kto powinien zajmować się kontrolą zarządczą w instytucji
e) Czy kontrola zarządcza dotyczy wyłącznie aspektów finansowych funkcjonowania instytucji
f) Na czym polega samoocena kontroli zarządczej, jak często i w jaki sposób należy ją przeprowadzać
g) Składanie wymaganych dokumentów kontroli zarządczej do jednostki nadrzędnej
h) Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie kontroli zarządczej a dyscyplina finansów publicznych

II. Moduł praktyczny (czas trwania 2-3 godziny)

1. Ogólna charakterystyka modułu:

Moduł przeznaczony jest dla przedstawicieli instytucji, w których pojawiają się trudności

z przygotowywaniem wymaganych dokumentów i sprawozdań – rejestru celów i ryzyk, analizy ryzyka, oceny kontroli zarządczej i innych. W tej części szkolenia zostają przedstawione konkretne przykłady rozwiązań.

2. Zakres merytoryczny:
a) Regulamin kontroli zarządczej – co powinien zawierać, jak go opracować i w jaki sposób powinien zostać wprowadzony
b) Opracowanie celów instytucji – w jaki sposób to zrobić i jakimi kryteriami należy się kierować
c) Opracowanie rejestru ryzyk i analiza ryzyka – co to są ryzyka, jakie są ich kategorie, w jaki sposób należy szacować prawdopodobieństwo ich wystąpienia, jakie czynniki należy brać pod uwagę przy analizie ryzyka
d) Opis stanowisk pracy i okresowa ocena pracowników – jaki mają związek z kontrolą zarządczą i w jaki sposób należy opisać stanowiska i przeprowadzić ocenę
e) Ocena kontroli zarządczej i oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – jak dokonać samooceny i czy należy podchodzić do niej restrykcyjnie