Szkolenie – nowelizacja KPA 2017

Tytuł szkolenia: Załatwianie spraw administracyjnych w praktyce placówki publicznej po nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego – 2017 r.

Szkolenie jest adresowane do pracowników administracyjnych jednostek publicznych/administracji publicznej, jego celem jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej KPA oraz omówienie zmian, które wpłynęły znacząco na przebieg procedur administracyjnych. Podczas szkolenia zostaną wyeksponowane przede wszystkim praktyczne aspekty stosowania KPA, po każdym zagadnieniu będą przedstawione przykłady z praktyki i przeprowadzone warsztaty praktyczne.
Omówienie zmian w przepisach ma kluczowe znaczenie dla pracowników posiadających długoletni staż pracy w administracji, przyzwyczajonych do pewnych instytucji prawnych, do mechanizmów i przepisów, które wraz z pozostałą częścią systemu prawnego podlegają ciągłej ewolucji i zmianie.

Cel szkolenia:

 • Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego
 • Omówienie zmian KPA, które weszły w życie wraz nowelizacją w 2017 r.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał następujące umiejętności:

 • Znał aktualny Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Posiadał gruntowną wiedzę o wprowadzonych w 2017 r. zmianach w KPA oraz o ich wpływie na pracę urzędnika w zakresie sposobu załatwiania spraw administracyjnych
 • Znał i stosował procedury administracyjne co pozwoli na skuteczniejsze podejmowanie decyzji jak również usprawni pracę urzędnika i całego zespołu

Czas trwania szkolenia: 4-8 godzin (w zależności od doprecyzowania programu)

Program szkolenia:

1. Nowe zasady postępowania administracyjnego – krótkie przedstawienie celu nowelizacji KPA:

 • zasada korzystnej interpretacji,
 • pewności prawa,
 • równości,
 • współdziałania organów dla dobra postępowania,
 • polubownego rozstrzygania spraw spornych,
 • zmiany w zasadzie dwuinstancyjności (prawomocność decyzji administracyjnej).

2. Zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania.
3. Bezczynność organu w postępowaniu – nowa forma wywierania wpływu na organ przez stronę postępowania – ponaglenie (obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia i procedura rozpoznania ponaglenia).
4. Przewlekłość i bezczynność na nowych zasadach art. 36-37 KPA.
5. Postępowania uproszczone – szczególne postępowania administracyjne.
6. Likwidacja wymogu wezwania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku skargi na bezczynność ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego.
7. Postępowanie dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem regulacji art. 81 KPA (rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony postępowania). Potwierdzanie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu.
8. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony:
art. 79a KPA – umożliwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego a wydanie decyzji pozytywnej,
zakres zastosowania i wyłączenia na mocy „lex specialis”.
9. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony – art. 81 KPA.
10. Decyzja jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie – nowe elementy w decyzji, tzw. milczące załatwianie spraw administracyjnych
11. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy poprzez obwieszczenie.
12. Postępowanie odwoławcze.

 • fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania,
 • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej,
 • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa,
 • sprzeciw od decyzji kasacyjnej,
 • uwzględnienie skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a).

13. Zmiany w zasadach wymiaru kar administracyjnych.
14. Zasady obliczania terminów i doręczenia elektroniczne pomiędzy organami postępowania.