Szkolenie – Prawo autorskie

Szkolenie połączone z warsztatami praktycznymi pt.: Korzystanie z praw autorskich i własności intelektualnej w praktyce jednostki publicznej/firmy

Zasady prawidłowego korzystania z cudzych dóbr własności intelektualnej i twórczości są obecnie jedną z kluczowych sfer działania każdej nowoczesnej firmy bez względu na jej profil czy branżę. Szkolenie ma na celu przybliżenie elementarnej wiedzy na temat istoty praw autorskich i dóbr własności intelektualnej oraz poznanie zasad korzystania z nich w sposób zgodny z literą prawa w praktyce funkcjonowania jednostki administracji publicznej/przedsiębiorstwa.

Adresaci szkolenia:

Adresatami szkolenia są pracownicy jednostek administracji publicznej/ komórek organizacyjnych przedsiębiorstw, którzy w pracy zawodowej konstruują umowy z autorami oraz wykorzystują cudze dobra intelektualne.

Cel szkolenia:

  • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu przepisów prawa związanych z ochroną praw autorskich i własności intelektualnej i umiejętność ich zastosowania w pracy zawodowej
  • Przygotowanie uczestników do samodzielnego działania w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz samodzielnego, zgodnego z prawem wykorzystywania dóbr własności intelektualnej
  • Nabycie przez uczestników umiejętności samodzielnego konstruowania umów o przeniesienie praw autorskich

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał następujące umiejętności:

  • Będzie potrafił przygotować umowę o przeniesienie praw autorskich w zależności od rodzaju utworu
  • Będzie rozróżniał dobra własności intelektualnej i rozumiał istotę praw autorskich
  • Będzie potrafił prawił korzystać z praw autorskich i dóbr własności intelektualnej zgodnie obowiązującymi przepisami

Czas trwania szkolenia: 4-8 godzin (w zależności od doprecyzowania programu)

Program szkolenia:

1. Pojecie praw autorskich i praw pokrewnych (najważniejsze pojęcia związanych z prawami autorskimi i własnością intelektualną, regulacje prawne).
2. Zakres ochrony praw autorskich (przedmiot i podmiot ochrony praw autorskich, prawa autorskie majątkowe i osobiste, zasady dziedziczenia praw autorskich).
3. Własność intelektualna – rodzaje dóbr i regulacje prawne, zasady ochrony.
4. Własność intelektualna w obrocie gospodarczym (tworzenie dóbr i problem ich własności, przenoszenie praw do dóbr w działalności gospodarczej – dzieło).
5. Praktyczne mechanizmy prawne przenoszenia praw majątkowych do dóbr własności intelektualnej (umowa o dzieło, koszty uzyskania przychodu przy umowie o dzieło z przenoszeniem praw autorskich, licencje na korzystanie z utworów).
6. Plagiat i odpowiedzialność związana naruszeniem praw autorskich.
7. Przykłady najczęstszych przypadków związanych z łamaniem praw autorskich.
8. Umowa o przeniesienie praw autorskich (elementy umowy obligatoryjne i fakultatywne, ćwiczenia z zakresu tworzenia umów, przykłady dobrych rozwiązań, przykłady błędów popełnianych przez strony umów w zakresie praw autorskich). [część warsztatowa]
9. Prawa autorskie w zakładzie pracy (relacja pracownik-pracodawca w zakresie twórczości autorskiej, odpowiedzialność pracownika i pracodawcy w związku z naruszeniem własności intelektualnej podmiotu trzeciego). [część warsztatowa]
10. Ochrona praw autorskich przedsiębiorcy.
11. Korzystanie z utworów i dóbr innych osób. [część warsztatowa]